Kompetenčni center za razvoj kadrov v energetiki, KOC energija deluje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je bil podprt z izborom na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022 (projekt KOC 3.0) in je z delovanjem pričel septembra 2019. Namen razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj. V obdobju od septembra 2019 do junija 2020 je za izvajanje programa usposabljanj KOC Energija namenjenih 550.000,00 EUR javnih sredstev.

KOC Energija združuje 30 partnerskih podjetij , s področja proizvodnje, trženja, distribucije in upravljanja električne energije, obnovljivih virov energije (OVE), samooskrbe z električno energijo, soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), hranilnikov energije, načrtovanja in upravljanja inovativnih pametnih sistemov oskrbe z električno energijo in sistemov za optimiranje energetske učinkovitosti. Nosilni partner projekta je ICES, Izobraževalni center energetskega sistema, ki že dve desetletji izvaja strokovna usposabljanja in izobraževanja na področju energetike in elektroenergetike in v tesnem sodelovanju z gospodarstvom stremi k povečanju kompetentnost energetskih strokovnjakov.

Energetska oskrba je eden ključnih izzivov prihodnosti. Izzivi energetike so v zagotavljanju dolgoročne optimalne oskrbe z električno energijo, pri čemer sledimo ciljem razogljičenja in energetske samozadostnosti ob naraščajočih potrebah po električni energiji. Pri tem imajo vodilno vlogo ukrepi za učinkovito rabo energije, večje izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih virov ter razvoj naprednih energetskih sistemov in storitev. Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so neločljivo prepleteni: podnebna trajnost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z energijo. Le podjetja s stalno učečimi kadri bodo lahko kos izzivom prihodnosti in z njimi povezanimi spremembami. Zato je glavni namen projekta prepoznati kompetence prihodnosti zaposlenih v panogi in povečati vlaganje v razvoj ključnih kompetenc zaposlenih. KOC Energija stremi k povezovanju in dolgoročnem sodelovanju podjetij v energetskem sektorju s ciljem oblikovanja enotnega pristopa k razvoju kadrov za izzive prihodnosti, doseganju večje konkurenčnost zaposlenih in podjetij, enotnega nastop na trgu in vzpostavite dialoga z javnostmi.

Izobraževanje in usposabljanje kadrov je že umeščeno med strateške cilje partnerjev. Višja usposobljenost kadrov prispeva k večji delovni zavzetosti, inovativnosti in uspešnosti zaposlenih, boljši organizacijski klimi in optimalni izrabi kadrovskih potencialov. Strateško usmerjen, poenoten pristop k razvoju kadrov bo, ob povezovanju in iskanju skupnih priložnosti podjetij, omogočil vzpostavitev ugodnega okolja za razvoj novih produktov/storitev z neposrednim doprinosom k doseganju gospodarskih ciljev.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search